Avarinė tarnyba 24/7

Prisijungimo sąlygų išdavimas

Naujus abonentus ir vartotojus. norinčius prijungimui prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kviečiame:

Asmuo, pageidaujantis prijungti savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų, turi kreiptis į UAB „Prienų vandenys“ Pramonės g. 7, Prienai dėl prisijungimo sąlygų išdavimo pas inžinierę Vidą Senavaitienę tel.: 864964536.

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti, galite šiais būdais:

 1. Prašymą galite užpildyti atvykę į UAB „Prienų vandenys“ buveinę, esančią Pramonės g. 7, Prienai;
 2. Atsisiųstą ir užpildytą prašymo formą galite pristatyti į UAB „Prienų vandenys“ buveinę, esančią Pramonės g. 7, Prienai;
 3. Užpildytą, pasirašytą, nufotografuotą ar nuskenuotą prašymo formą galite pateikti kartu su elektronine prašymo forma, esančia žemiau.

  Prašymo forma ATSISIŲSTI.

Su prašymu (prašymo formą rasite žemiau) išduoti prisijungimo sąlygas asmuo (toliau- statytojas) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro išrašą;
 • duomenis apie statinį;
 • žemės sklypo planą (mastelis ne mažiau 1:500);
 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
 • statinių išdėstymo planą arba sklypo planą iš pastatų kadastro duomenų bylos su pastatų indeksais;
 • statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą arba susitarimą (jei reikalingas);
 • topografinę nuotrauką;
 • projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti).

Prašymas prisijungimo sąlygų išdavimui:

Prašymas

Prašau išduoti prisijungimo sąlygas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, adresu:
Prašau, kad prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų darbų kainą paskaičiuotų UAB „Prienų vandenys“ darbuotojai. Esant priimtinai kainai sutinku su UAB „Prienų vandenys“ sudaryti „Vandentvarkos komunikacijų įrengimo rangos darbų sutartį“ prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų darbams atlikti.
Privaloma prikabinti užpildytą ir pasirašytą prašymo formą (formą galite parsisiųsti puslapio viršuje):
Prikabinti kitus reikiamus dokumentus:

Vartotojams yra suteikta galimybė supaprastinta tvarka prisijungti prie 2007-2013 m. ir 2014-2020 Europos Sąjungos finansuojamais projektais įrengtų centralizuotų tinklų, kuriuose geriamojo vandens tiekimo įvadai ir nuotekų išvadai įrengti iki vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos. Šiuo atveju projekto rengti nereikia, tik reikia suderinti prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros su UAB „Prienų vandenys“ vyr. inžinieriumi gamybai (tel.: +370 650 60 879). Jeigu įrengiami tinklai patenka į kitų tinklų apsaugos zonas ar kerta kitus inž. tinklus, reikalingi kitų inžinerinių tinklų valdytojų sutikimai ar pritarimai raštu.

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gavęs prašymą ir išvardintų dokumentų kopijas, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo išduoti prisijungimo sąlygas dienos išduoda šias sąlygas.

Tais atvejais, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatas reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statytojo pasirinktas projektuotas pagal išduotų prisijungimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus parengia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų, įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektą (toliau – projektas).

Projektas derinamas:

 • kai rengiamas ypatingo arba neypatingo statinio projektas, tokiems projektams statybą leidžiantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR 1.07.01:2010 nustatyta tvarka;
 • kai rengiamas I arba II grupės nesudėtingo statinio projektas, kuriam statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priede nustatytais atvejais būtina gauti įgalioto valstybės tarnautojo raštišką pritarimą, jis išduodamas minėto reglamento nustatyta tvarka.

Statytojas ar jo pasirinktas statinio statybos rangovas, vadovaudamasis suderintu projektu, nutiesia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius nuo statytojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir naudojamo statinio iki Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo prisijungimo sąlygose nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Statybos metu UAB „Prienų vandenys“ atstovai iškviečiami:

 • dirbant vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonoje;
 • prieš atkasant veikiančius vandentiekio ir nuotekų tinklus;
 • iškastoje tranšėjoje paklojus vamzdynus;
 • vandentiekio ir nuotekų vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
 • vandens apskaitos mazgo pridavimui.

Iki tinklų užpylimo gruntu tinklų statybos vykdytojas privalo iškviesti matininką geodezininką matavimams atlikti, kurie reikalingi vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinėms nuotraukoms atlikti.

Bandant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus ir įrenginius turi būti iškviečiami UAB „Prienų vandenys“ atstovai, surašomas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktas pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatas. Akto egzemplioriai atitenka geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovui, statytojui (abonentui ar vartotojui) ir kitiems subjektams, dalyvavusiems aktų surašymo procese.

Užbaigus vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų statybos darbus, statytojas atvyksta į UAB „Prienų vandenys“ sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui privataus gyvenamojo namo savininkas turi pateikti:

 • prašymą sudaryti sutartį
 • geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktą;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 • patalpų nuosavybės dokumentą.

Vandens ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui Juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • prašymą sudaryti sutartį;
 • geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktą;
 • įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
 • vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento).

UAB „Prienų vandenys” pateikia ir įrengia vandens skaitiklį, jį užplombuoja ir tarp vartotojo ir tiekėjo pasirašoma sutartis vandens tiekimui ir (ar) nuotekų šalinimui.

Draudžiama:

 • atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose be UAB „Prienų vandenys“ atstovų;
 • prijungti prie buities nuotekų tinklų lietaus ir drenažo nuotekas;
 • prijungti privatų vandentiekį prie centralizuoto vandentiekio tinklų;
 • naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais, neįrengus vandens skaitiklio ir nesudarius sutarties su UAB „Prienų vandenys“.

Kontaktai

* Prieššventinę dieną
dirbame 1 val. trumpiau

© 2021 UAB „Prienų vandenys”. Visos teisės saugomos | Sukurta TOirDO