Meniu Uždaryti

Veiklos sritys

Vandens tiekimas

Prienų rajone vartotojams centralizuotai tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Prienų rajone UAB  „Prienų vandenys“  tiekia vandenį 2 -iems miestams, 18-ai gyvenviečių ir kaimų: daugiau kaip 12 tūkst. gyventojų ir daugiau kaip 200 įmonių. Vartotojai vandeniu aprūpinami  iš  26  gręžinių, esančių 25m. – 180m. gylyje. Vanduo pakeliamas vandenvietėse sumontuotais siurbliais, kurių pagalba vandentiekiu žemės gelmėse išgautas vanduo pasiekia vartotojus.

2017 m. iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 481,5 tūkst. m3 vandens, iš jų tik 382,1 tūkst. m3 pateikta vartotojams. Akivaizdžiai matosi, kad išgauto ir parduoto vandens kiekis žymiai skiriasi. Tam įtakos turi vandentiekio linijų gedimai, techniniuose procesuose panaudojamas vanduo, neteisėti prisijungimai, vartotojų nesąžininga veikla bei kt. Tačiau galima pasidžiaugti, kad, palyginus su 2016 m., vandens netektys sumažėjo net 16,7 tūkst. m3.

Nuotekų šalinimas

Prienų rajone UAB  „Prienų vandenys“ centralizuoto  nuotekų šalinimo paslauga naudojasi 2 miestai, 6 gyvenvietės ir kaimai: daugiau kaip 3,7 tūkst. vartotojų (apie 9,0 tūkst. gyventojų) bei daugiau kaip 150 įmonių. Centralizuotai šalinančių nuotekas gyventojų nuolat daugėja. Todėl, mažėja aplinkos tarša, gerėja buitinės sąlygos vartotojams. UAB „Prienų vandenys“ eksploatuoja 7 atskiras buitinių nuotekų sistemas su 17 perpumpavimo stočių, kuriomis nuotekos patenka į nuotekų valymo įrengimus, o išvalytos tampa nekenksmingos, nepavojingos sveikatai. Prienų mieste surenkamos nuotekos perpumpuojamos į UAB „Birštono vandentiekis“ priklausančius valymo įrenginius, esančius 10 km nuo pirmojo pakėlimo siurblinės.

Kiekvienais metais įmonė UAB „Prienų vandenys“ pašalina apie 150 tūkst. m3 iš gyventojų ir apie 100 tūkst. m3  iš įmonių. Augant prisijungusių prie nuotekų tinklų vartotojų skaičiui pašalintų nuotekų kiekis didėja neproporcingai. Nemaža dalimi prie šių rodiklių skirtumo prisideda esama ekonominė padėtis regione, sąlyginai silpnas pramonės sektorius

Nuotekų išvežimas ascenizacinėmis mašinomis

UAB „Prienų vandenys“ įmonėms ir privačių namų savininkams, kurie neturi galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, teikia nuotekų išvežimo ascenizacinėmis mašinomis paslaugą, kaip nuotekų šalinimo alternatyva. Iš gyventojų bei įmonių nuotekos surenkamos mašinomis, kurios pritaikytos nuotekoms išsiurbti ir transportuoti į nuotekų perpumavimo stotis ir kartu į valymo įrenginius. Šiai paslaugai bendrovė turi tris pritaikytas fekalijų surinkimo mašinas ir cisterną su traktoriumi, kurių kiekviena, vienu kartu gali sutalpinti iki 3,75 m3 nuotekų.

Avarijos ir eksploataciniai darbai

Esantys gyvenvietėse ir kaimuose seni vandentiekio ir nuotekų tinklai – tampa pagrindine avarijų priežastimi. Vien per 2016 metus buvo likviduota 149 avarijos vandentiekio tinkluose ir 136 avarijos nuotekų tinkluose. Siekiant sumažinti reagavimo į avarijas reakcijos laiką – paskirti darbuotojai modernioje dispečerinėje stebi vandens gavybos rodiklius ir informuoja atsakingus asmenis esant reikšmingiems pasikeitimams. Apie įvykusią avariją taip pat gali informuoti ir vandentiekio vartotojai ar kiti asmenys. Ilgametę patirtį turintys darbuotojai operatyviai pašalins gedimą bei užtikrins tolimesnį kokybiško geriamojo vandens tiekimą.

Geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra

2016 m. gruodžio 9d. pabaigtas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas“ . Projektui buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Bendra projekto vertė siekia 387 tūkst. Eur, iš jų – 367 tūkst. Eur. sudaro ES struktūrinių fondų lėšos. Projekto metu nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai yra pilnai funkcionuojantys ir yra sudaryta galimybė vartotojams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Siekdama užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą Bendrovė investavo į eksploatacinio turto būklės atstatymą, todėl buvo remontuoti avarinės būklės vandens bokštai, esantys Balbieriškio ir Išlaužo gyvenvietėse. Veiverių krašte (Pakuonyje, Išlauže, Purvininkuose, Šilavote, Skriaudžiuose) renovuota virš 300m. vandentiekio tinklų, rekonstruoti 6 vandentiekio šuliniai. Be priežiūros neliko ir Jiezno kraštas (Stakliškės, Vyšniūnai, Kašonys, Strazdiškės, Lielionys, Pieštuvėnai, Užuguostis), praverta apie 400m. vandentiekio tinklų. Lelionyse pastatyta ir įrengta vandens gerinimo įrenginių stotis.

2016 m. UAB „Prienų vandenys“ pateikė paraišką 2014 – 2020 m. iš ES fondų finansuojamų projektų paraiškų teikimui pagal priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ (Priemonės uždavinys – renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas).