Meniu Uždaryti

Vykdomi ir įgyvendinti projektai

2017 m. birželio 27 d. UAB „Prienų vandenys“, atstovaujama direktoriaus Prano Mitkevičiaus,  ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, veikiančio pagal Įgyvendinančiosios institucijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“, papildytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-728 „Dėl Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“ papildymo“, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį  dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0002 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.

Stakliškių kaime vandens tiekimo sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Prienų vandenys“, o nuotekų tvarkymo sistemą UAB „Lietuviškas midus“. Didžioji dalis gyventojų neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas nuotekų surinkimas yra tik centrinėje Stakliškių kaimo dalyje esančioje UAB „Lietuviškas midus“ teritorijoje ir Kauno g., Žalioji g., Prienų g., ir Mokyklos gatvėse. Likusieji gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpos arba tvarko kitais būdais. Strielčių kaime situacija panaši. Vandens tiekimo sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Prienų vandenys“, o nuotekų surinkimo sistemos Strielčiuose nėra. Gyventojai neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekų. Jie naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais. Šiuo metu dalyje Strielčių kaimo yra centralizuotas vandentiekis, vanduo tiekiamas iš seniai eksploatuojamos vandenvietės, esamais tinklais, kurie fiziškai nusidėvėję. Vandenvietei būtina rekonstrukcija, o įrengus nuotekų tinklus būtų būtina surinktas nuotekas valyti nuotekų valykloje. Tačiau UAB „Prienų vandenys“ eksploatuoja ir prižiūri tik vandenvietėje esantį vandens bokštą, o vandentiekio tinklai niekieno neprižiūrimi. Taip pat iš Strielčių vandenvietės vanduo tiekiamas ir Mačiūnų bei Liepaloto kaimams. Pačiame Prienų mieste esami vandentiekio tinklai Basanavičiaus, Stadiono ir Pramonės gatvėse yra seni ir nusidėvėję.

Įgyvendinus projektą, nutiesus 7,045 km vandentiekio tinklų bei 12,304 km nuotekų tinklų, bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 104 vartotojams, o prie nuotekų tinklų – 189 vartotojams. Bus rekonstruojami ir esami vandentiekio vamzdynai Stakliškių kaime ir Prienų mieste. Šiuo metu vamzdžiai yra susidėvėję, o įvertinus tinklų būklę nustatyta, kad būtinas vandentiekio tinklų rekonstravimas (apie 4,51 km).  Taip pat bus statomi Nuotekų valymo įrenginiai Stakliškių kaime, kurie užtikrins gyventojams tinkamą nuotekų tvarkymą. Prie naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių bus prijungti ~285 gyventojai.

Įgyvendinamo projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Prienų rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų mieste bei rajone.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3.087.459,20 Eur ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 2.185.417,32 Eur, projekto vykdytojas – UAB „Prienų vandenys“ kartu su partneriu, Prienų rajono savivaldybės administracija, įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 900 tūkstančių Eur.

Šiam projektui įgyvendinti pasirašytos sutartys:

  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Stakliškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, vandentiekio tinklų rekonstravimo ir nuotekų valymo įrenginio statybos darbai“. Rangovas UAB „Infes“;
  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ vandentiekio perklojimo Prienų m. Basanavičiaus g.“. Rangovas UAB „Gensera“;
  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Strielčių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“. Rangovas UAB „Infes“;
  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Prienų miesto vandentiekio tinklų rekonstravimo statybos darbai“. Rangovas UAB „Infes“;
  • FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros bei projekto administravimo paslaugų sutartis. Tiekėjas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Teisa“ ir UAB „Pro Bonus“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2014 m. kovo 28 diena. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m. birželio 15 diena.

Šiuo projektu bus sudaryta galimybė prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 104 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos – 189 būstams.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės požeminių vandenų tarša.

 

 

NUTIESTI  VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI PRIENŲ RAJONE (BALBIERIŠKYJE)

 

Visoje Lietuvoje įgyvendinami vandentvarkos projektai, kurių metu tiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai, statomos nuotekų valyklos, vandens gerinimo įrenginiai ir kt. Tokių projektų tikslas – aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu, organizuoti nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklą ir jas išvalyti, remiantis Lietuvos standartais ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais.

Dar daugiau Prienų rajono gyventojai gyvens ne tik patogiau, bet ir sveikiau. Juk visiems gerai žinoma, kad vanduo – tai gyvybės šaltinis, o švarus geriamasis vanduo – sveikatos pagrindas.

UAB „Prienų vandenys“ įgyvendino projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas“. Projektas vykdytas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis Laikinosios tvarkos aprašu  (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998).

2016 m. birželio mėn. projektui skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Bendra projekto vertė siekia apie 387 tūkst. Eur, iš jų – apie 367 tūkst. Eur sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.

Problema, kuriai spręsti buvo inicijuotas projektas – dalis Prienų rajono gyventojų neturėjo galimybės naudotis viešai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, kadangi tinklų infrastruktūra nebuvo pakankamai išvystyta. Projektu buvo siekiama išplėsti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Prienų rajono Balbieriškio miestelyje.

 Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus vykdė UAB „Gensera“, nutiesta apie 2,1 km vandentiekio tinklų ir apie 1,7 km nuotekų tinklų. Nauji nuotekų tinklai skirti surinkti buitines nuotekas iš gyvenamųjų namų, o nauji vandentiekio tinklai skirti aprūpinti žmones geriamu vandeniu bei užtikrinti vandens tiekimo patikimumą. Informacija apie paklotų tinklų vietas bei sudarytas galimybes prisijungti yra viešai prieinama visiems gyventojams turintiems prieigą prie interneto, prisijungus žiūrovo teisėmis prie geografinės informacinės sistemos http://apvagis.benco.lt/.

Primename, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, tik kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius; kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra.

Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Prienų vandenys“ užtikrina tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą.

UAB „Prienų vandenys“ ragina visus gyventojus, kurių namai yra šalia paklotų tinklų, bet dar nėra pajungti, nedelsti ir kreiptis dėl pasijungimo ir paslaugų sutarčių sudarymo. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra būtina sąlyga ateityje toliau ES paramos lėšomis vystyti Prienų rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimą.

ĮGYVENDINTAS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS PROJEKTAS PRIENŲ RAJONE (BALBIERIŠKYJE) 

Be saugaus geriamojo vandens žmogus negali išgyventi. Jis yra gyvybiškai svarbus visuomenės sveikatai ir ekonomikos gerovei. Pasaulinė sveikatos organizacija daro išvadą, kad „prieigos prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimas gali būti naudingas ne tik sveikatai, nes taip užkertamas kelias per vandenį plintančioms ligoms“. Taip gali būti sutaupyta lėšų sveikatos priežiūros srityje, padidėti darbingų dienų metuose skaičius, pagerėti mokyklos lankomumas ir išsaugota gyvybė.
2014 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau  – Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Prienų vandenys“ (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas“ biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kurios pagrindu įgyvendinimo projektą.
2016 m. birželio mėn. projektui skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Bendra projekto vertė siekia apie 387 tūkst. Eur, iš jų – apie 367 tūkst. Eur sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.
Projekto įgyvendinimo metu pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai Balbieriškyje. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus vykdė UAB „Gensera“, nutiesta apie 2,1 km vandentiekio tinklų ir apie 1,7 km nuotekų tinklų. Nauji nuotekų tinklai skirti surinkti buitines nuotekas iš gyvenamųjų namų, o nauji vandentiekio tinklai skirti aprūpinti žmones geriamu vandeniu bei užtikrinti vandens tiekimo patikimumą. Patikimas vandens tiekimas gyventojams, tinkamas buitinių nuotekų surinkimas ir valymas yra svarbūs veiksniai, keliantys Prienų rajono gerovės lygį bei gyventojų higienos sąlygas ir sprendžiantis aplinkosaugines rajono problemas.
Paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, gyventojai, neturintys kitų nuotekų tvarkymo būdų arba negalintys užtikrinti esamų individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sandarumo, turi galimybę jungtis prie naujai sukurtos vandentvarkos infrastruktūros.
UAB „Prienų vandenys“ ragina visus gyventojus, kurių namai yra šalia paklotų tinklų, bet dar nėra pajungti, nedelsti ir kreiptis dėl pasijungimo ir paslaugų sutarčių sudarymo. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra būtina sąlyga ateityje toliau ES paramos lėšomis vystyti Prienų rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimą.