Meniu Uždaryti

Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Prienų miesto aglomeracijoje“

Pradėtas įgyvendinti projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Prienų miesto aglomeracijoje“

2020 m. sausio 31 d. UAB „Prienų vandenys“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Prienų miesto aglomeracijoje“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0010 finansavimo  (toliau – Projektas). Finansavimas skirtas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema įrengta ne visoje Prienų m. teritorijoje, todėl ne visi gyventojai gali naudotis viešąja nuotekų tvarkymo paslauga. Gyventojai neturintys galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas, naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, įsirengia nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarko kitais būdais. Naudojantis šiomis sistemomis teršiama aplinka, nes dažnais atvejais talpos yra nesandarios, sistemos veikia netinkamai, neefektyviai. Didžioji dalis prie centralizuotos sistemos neprisijungusių gyventojų nuotekų į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos dalinai apvalytos arba nevalytos, taip darydamos neigiamą poveikį paviršinių vandens telkinių būklei.

Prienų m. Rožių tak., Naujakurių g., Beržyno g., Žalgirio g., nėra centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos. Siekiant užtikrinti Prienų miesto gyventojams galimybę naudotis viešai tiekiamomis ir kokybiškomis nuotekų tvarkymo paslaugomis ir apsaugoti aplinką nuo žalingos nevalytų nuotekų poveikio, Prienų mieste Rožių tak., (Namai 1-16)  Naujakurių g., (Namai 3-19)  Beržyno g., (Namai 1-10)  Žalgirio g., (Namai 15A-59) Alksnių g. 6A, gyventojams bus nutiesta 0,739 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir suteikta galimybė prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungti 51 gyventojui.

Įgyvendinamo projekto tikslas –  padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Prienų miesto gyventojams.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų  nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažėjusi požeminių vandenų tarša. Kadangi Prienų rajono teritorija yra gana tankiai apgyvendinta, sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, centralizuotas  nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Neįgyvendinant projekto, situacija Prienų mieste artimiausiais 5 metais išliktų panaši kaip ir šiandien – dalis gyvenviečių gyventojų ir toliau negautų viešųjų nuotekų tvarkymo paslaugų – išliktų nuolatinis aplinkos teršimas. Be projekto, nebūtų pasiekta teigiama socialinė ekonominė nauda.

Projekto įgyvendinimui yra skirta tinkamų finansuoti išlaidų suma – 107 473,07 Eur iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo. Tai sudaro 50% nuotekų tinklų plėtros projekto vertės, kitą 50 % (107 473,07 Eur) padengs UAB „Prienų vandenys“ paskolos lėšomis. Dėl likusios projekto dalies finansavimo 2020 m. sausio 31 d. UAB „Prienų vandenys“ su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Prienų mieste, Prienų aglomeracijoje, plėtros paskolos sutartį. Maksimali paskolos suma 272 811,05 Eur, iš jų 165 337,98 Eur geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai ir 107 473,07 Eur nuotekų surinkimo tinklų plėtrai iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis. Prie paskolos lėšomis paklotų geriamojo vandens tinklų numatoma prijungti 91 gyventoją, o prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų – 50 gyventojų.

Šiuo metu vykdomas techninio projekto pirkimo dokumentų parengimas, Projekto veiklas planuojama užbaigti iki  2022 m. sausio 31 d.