Meniu Uždaryti

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Prienų rajone

2017 mbirželio 27 d. UAB „Prienų vandenys“, atstovaujama direktoriaus Prano Mitkevičiaus,  ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, veikiančio pagal Įgyvendinančiosios institucijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“, papildytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-728 „Dėl Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“ papildymo“, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį  dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0002 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.

Stakliškių kaime vandens tiekimo sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Prienų vandenys“, o nuotekų tvarkymo sistemą UAB „Lietuviškas midus“. Didžioji dalis gyventojų neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas nuotekų surinkimas yra tik centrinėje Stakliškių kaimo dalyje esančioje UAB „Lietuviškas midus“ teritorijoje ir Kauno g., Žalioji g., Prienų g., ir Mokyklos gatvėse. Likusieji gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpos arba tvarko kitais būdais. Strielčių kaime situacija panaši. Vandens tiekimo sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Prienų vandenys“, o nuotekų surinkimo sistemos Strielčiuose nėra. Gyventojai neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekų. Jie naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais. Šiuo metu dalyje Strielčių kaimo yra centralizuotas vandentiekis, vanduo tiekiamas iš seniai eksploatuojamos vandenvietės, esamais tinklais, kurie fiziškai nusidėvėję. Vandenvietei būtina rekonstrukcija, o įrengus nuotekų tinklus būtų būtina surinktas nuotekas valyti nuotekų valykloje. Tačiau UAB „Prienų vandenys“ eksploatuoja ir prižiūri tik vandenvietėje esantį vandens bokštą, o vandentiekio tinklai niekieno neprižiūrimi. Taip pat iš Strielčių vandenvietės vanduo tiekiamas ir Mačiūnų bei Liepaloto kaimams. Pačiame Prienų mieste esami vandentiekio tinklai Basanavičiaus, Stadiono ir Pramonės gatvėse yra seni ir nusidėvėję.

Įgyvendinus projektą, nutiesus 7,045 km vandentiekio tinklų bei 12,304 km nuotekų tinklų, bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 104 vartotojams, o prie nuotekų tinklų – 189 vartotojams. Bus rekonstruojami ir esami vandentiekio vamzdynai Stakliškių kaime ir Prienų mieste. Šiuo metu vamzdžiai yra susidėvėję, o įvertinus tinklų būklę nustatyta, kad būtinas vandentiekio tinklų rekonstravimas (apie 4,51 km).  Taip pat bus statomi Nuotekų valymo įrenginiai Stakliškių kaime, kurie užtikrins gyventojams tinkamą nuotekų tvarkymą. Prie naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių bus prijungti ~285 gyventojai.

Įgyvendinamo projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Prienų rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų mieste bei rajone.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3.087.459,20 EUR. ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 2.185.417,32 eurų, projekto vykdytojas – UAB „Prienų vandenys“ kartu su partneriu, Prienų rajono savivaldybės administracija, įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 900 tūkstančių eurų.

Šiam projektui įgyvendinti pasirašytos sutartys:

  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Stakliškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, vandentiekio tinklų rekonstravimo ir nuotekų valymo įrenginio statybos darbai“. Rangovas UAB „Infes“;
  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ vandentiekio perklojimo Prienų m. Basanavičiaus g.“. Rangovas UAB „Gensera“;
  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Strielčių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“. Rangovas UAB „Infes“;
  • Rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Prienų miesto vandentiekio tinklų rekonstravimo statybos darbai“. Rangovas UAB „Infes“;
  • FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros bei projekto administravimo paslaugų sutartis. Tiekėjas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Teisa“ ir UAB „Pro Bonus“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2014 m. kovo 28 diena. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m. birželio 15 diena.

Šiuo projektu bus sudaryta galimybė prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 104 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos – 189 būstams.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės požeminių vandenų tarša.